Polska Szkoła w Corby

Regulamin szkoły

Regulamin
Polskiej Sobotniej Szkoły w Corby

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Regulamin Szkoły jest załącznikiem do Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły zwanego dalej Statutem.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosują się do wszystkich członków społeczności szkolnej.

 3. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek dbać o interes i dobre imię szkoły.

 4. Wszyscy pracownicy Szkoły tj.: dyrektor, nauczyciele, wolontariusze, osoby wspomagające pracę nauczycieli oraz członkowie Rady Rodziców w trosce o dobre imię Szkoły oraz zgodnie z Ochroną danych osobowych zobowiązani są do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz z funkcjonowaniem Szkoły.

 5. Każdy członek ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu szkolnym.


NABÓR DO SZKOŁY
§ 2

 1. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu wychowawczo – dydaktycznego, Statutu oraz Regulaminu.

 2. Dziecko rozpoczyna naukę w szkole po uprzednim zapoznaniu się rodzica / opiekuna i dziecka z Regulaminem Szkoły i Statutem oraz wypełnieniu przez rodzica / opiekuna formularza danych osobowych.


ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 3

I. ZAJĘCIA

 1. Zajęcia w Polskiej Sobotniej Szkole w Corby rozpoczynają się w drugą sobotę p września i kończą w drugą sobotę lipca.

 2. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z sobotnim rozkładem zajęć.

 3. Obowiązkowe zajęcia w szkole rozpoczynają się o godzinie 10:00 i trwają do godziny 13:00. Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się po godzinie 13:00. Zebrania z rodzicami organizuje się po wcześniejszym powiadomieniu rodziców.
              

II. ZEBRANIA

Zebrania odbywają się co ok. 2 miesiące oraz doraźnie i dotyczą spraw bieżących.

 

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
§ 4

I. ORGANY SZKOŁY

Dyrektor
Obowiązki Dyrektora
 1. Ustala wysokość czesnego.

 2. Ustala wysokość ekwiwalentu dla nauczycieli związanego z kosztami  wykonywanej pracy.

 3. Sprawuje kontrolę finansową nad działalnością szkoły.

 4. Organizuje nabór uczniów do szkoły.

 5. Zdaje sprawozdanie z działalności finansowej szkoły na koniec każdego semestru i podsumowujące na koniec roku szkolnego. Na początku roku szkolnego sporządza budżet szkoły.

 6. Zajmuje się dokumentacją finansowo - administracyjną szkoły i korespondencją szkoły.

 7. Z upoważnienia Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej reprezentuje szkołę na zewnątrz.

 8. Zatrudnia lub zwalnia nauczycieli po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, organizuje zastępstwa, dba o wypełnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.

 9. Ustala kalendarz zajęć i organizacje zapisów do szkoły. Wraz z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję o usunięciu uczniów ze szkoły.

 10. Uczestniczy w posiedzeniach Rady Rodziców.

 11. Przedstawia całej społeczności szkolnej program działań szkoły oraz kalendarz imprez szkolnych podczas pierwszego zebrania dotyczącego organizacji nowego roku szkolnego.

 12. Zadaje sprawozdanie z działalności dydaktyczno – wychowawczej.

 13. Sporządza listy nauczycieli z aktualnym DBS.

 14. Zajmuje się dokumentacją dydaktyczną.

 15. Organizuje spotkania z nauczycielami mające na celu usprawnienie pracy szkoły.

 16. Organizuje wszelkie imprezy mające na celu popularyzację szkoły.

 17. Zakupuje podręczniki i wszelkie pomoce naukowe niezbędne do funkcjonowania szkoły.

 18. Wykupuje polisę ubezpieczeniową dla uczniów i nauczycieli szkoły.

 19. Pracę Dyrektora szkoły wspomaga V-ce Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny. V-ce dyrektora wybiera dyrektor szkoły na dwuletnia kadencję. Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje wice dyrektor.
   

Rada Rodziców
Obowiązki Rady Rodziców
 1. Ściśle współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem

 2. Wspiera działania dydaktyczno – wychowawcze.

 3. Uczestniczy w zakupie materiałów szkolnych.

 4. Wraz z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną współorganizuje imprezy zgodnie z kalendarzem szkoły.

 

Rada Pedagogiczna
Prawa Rady Pedagogicznej
 1. Współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania.

 2. Kreowania własnych metod nauczania i wychowania, dostosowując je do regulaminu.

 3. Podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w seminariach, kursach i szkoleniach.

 4. Aktywnego współtworzenia oblicza szkoły.

 5. Terminowego wynagrodzenia.

 6. Rzetelnej informacji.

 7. Wykonywania swojej pracy w warunkach poszanowania jego osoby oraz w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.


Obowiązki Rady Pedagogicznej 
- nauczyciele mają obowiązek:

 
 1. Nauczania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 2. Punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć.

 3. Przygotowania się do zajęć.

 4. Przedstawienia uczniom swojej koncepcji nauczania przedmiotu.

 5. Informowania uczniów i rodziców / opiekunów o postępach w nauce dziecka

 6. Uczestniczenia w zebraniach rady Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami, uczestniczenia w imprezach, w których uczestniczą jego wychowankowie.

 7. Dochowania tajemnicy z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 8. Wcześniejszego powiadomienia dyrekcji szkoły o absencji i podania informacji o aktualnie omawianym materiale.

 9. Przestrzegania zasad higieny pracy oraz dbania o zdrowie, bezpieczeństwo
  i życie uczniów.

 10. Wydania dziecka tylko rodzicom / opiekunom lub osobom wskazanym przed zajęciami, potwierdzonym na piśmie (zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Zgłoszenia Dziecka).

 11. Poinformowania wychowanków i rodziców o Regulaminie Szkoły i zasadach bezpieczeństwa w szkole na pierwszych zajęciach w nowym roku szkolnym.

 12. Nadzorować uczniów podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych.

 13. Mają obowiązek wspomagać uczniów chorych, niepełnosprawnych, zestresowanych.

 14. Maja obowiązek dostosowywać metody pracy i wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

 15. Pracować z uczniami poprzez pozytywne wspomaganie.

 

II. RODZICE I OPIEKUNOWIE

Prawa Rodziców, Opiekunów
Rodzice, Opiekunowie mają prawo do:

 
 1. Zapoznania się z programem wychowawczo – dydaktycznym

 2. Informacji na temat postępów ich dziecka w nauce.

 3. Przedstawiania wniosków i uwag dotyczących pracy Organów Szkoły oraz funkcjonowania szkoły. Wnioski należy kierować do Dyrektora Szkoły lub Rady Rodziców. Rodzice maja prawo do informacji zwrotnej.

 4. Uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych.


Obowiązki Rodziców, Opiekunów
Rodzice, Opiekunowie mają obowiązek:

 
 1. Zapoznać się z Regulaminem Szkoły, poinformować swoje dzieci o zasadach Regulaminu.

 2. Przestrzegać Regulaminu.

 3. Przyprowadzać dzieci punktualnie na zajęcia.

 4. Odbierać dzieci osobiście i punktualnie ze szkoły. W sytuacjach uniemożliwiających osobisty odbiór dziecka możliwe jest pisemne wskazanie osoby upoważnionej do jego odbioru. Należy zrobić to przed zajęciami szkolnymi. W nagłych sytuacjach losowych możliwe jest powiadomienie telefoniczne Dyrektora szkoły lub nauczyciela i wskazanie osoby upoważnionej do odbioru.

 5. Uiszczać czesne w wyznaczonym terminie.

 6. Dopilnować by dziecko przychodziło na zajęcia przygotowane z odrobionym zadaniem, zeszytem, dobrze wyposażonym piórnikiem oraz podręcznikami.

 7. Uczestniczyć w dyżurach podczas imprez szkolnych i przestrzegać Regulaminu Szkoły. W razie niemożliwości wypełnienia dyżuru rodzic zobowiązany jest do znalezienia zastępstwa i powiadomienia o tym Radę Pedagogiczną. Rodzice dyżurujący wspomagają nauczycieli w czuwaniu nad bezpieczeństwem uczniów.

 8. Zakupić wskazane przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną podręczniki.

 9. Przestrzegać porządku i dobrego zachowania na terenie szkoły. Zakazuje się spożywania alkoholu, innych używek (papierosy, narkotyki), używania niewłaściwego słownictwa oraz zakazuje się zachowań agresywnych i obrażających. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności szkolnej. Zaleca się szukania kompromisu w rozwiązywaniu sytuacji problemowych i unikania konfliktów. Osoby nieprzestrzegające kultury zachowania będą usuwane z terenu szkoły w trybie   natychmiastowym.

 10. Kierować sprawy indywidualne dotyczące uczniów i problemów dydaktyczno – wychowawczych   w pierwszej kolejności do opiekuna klasy (wychowawcy), następnie w sprawach trudnych kontaktować się z Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców 

 11. Informować Dyrektora Szkoły o wszelkich zmianach danych osobowych oraz problemach   zdrowotnych dziecka i dłuższych nieobecnościach lub rezygnacji ze szkoły.

 12. Przestrzegać zasad obowiązujących w szkole i wszelkie uwagi dotyczące uczniów i innych rodziców kierować do nauczycieli, zabrania się kierowania uwag bezpośrednio do uczniów szkoły.

 

III. UCZNIOWIE

Prawa Uczniów
Uczniowie mają prawo do:

 
 1. Godnego traktowania i szacunku ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej oraz nauki w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

 2. Aktywnego brania udziału w imprezach szkolnych i w życiu szkolnym.

 3. Brania udziału w konkursach i zawodach.

 4. Korzystania z mienia szkolnego za zgodą nauczycieli.

 5. Nagród i wyróżnień za wzorową postawę uczniowską.

 6. Rozwijania swoich zainteresowań.

 7. Pełnej informacji o programie, celach i metodach nauczania.

 8. Organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 9. Wnoszenia pytań i uwag na temat funkcjonowania szkoły i informacji zwrotnej.


Obowiązki Uczniów
Uczniowie mają obowiązek:

 
 1. Regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia.

 2. Odrabiać zadania domowe i przygotowywać się do zajęć.

 3. Poprawnie i kulturalnie zachowywać się podczas pobytu w szkole, zajęć szkolnych i imprez. Nie używać wulgaryzmów.

 4. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności szkolnej.

 5. Dbać o mienie szkolne i społeczne, wypożyczone pomoce dydaktyczne zwracać w terminie oraz w dobrym stanie.

 6. Przebywać na terenie szkoły podczas zajęć szkolnych i nie oddalać się bez zgody wychowawców.

 7. Respektować przepisy szkolne.

 8. Przestrzegać poleceń nauczycieli i osób pełniących dyżur.

 9. Utrzymywać porządek na terenie szkoły.

 10. Spożywać posiłki tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 11. Przebywać w salach lekcyjnych i korzystać ze sprzętu szkolnego w sposób bezpieczny, tylko pod nadzorem lub za zgodą nauczycieli.

 

Uczniom zabrania się:
 
 1. Przynoszenia do szkoły wartościowych i niebezpiecznych przedmiotów i używania ich podczas pobytu w szkole. Szkoła nie odpowiada za rzeczy zaginione na terenie szkoły.

 2. Spożywania bądź posiadania na terenie szkoły używek (papierosy, alkohol, narkotyki) – nawet gdy uczeń osiągnął pełnoletniość. W przypadku posiadania nielegalnych używek powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie skreślony z listy uczniów.

 

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu

Złe zachowanie na lekcjach i w szkole, które utrudnia pracę innym lub zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu pozostałych członków Społeczności szkolnej i/ lub nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:

 1. Upomnienie ustne lub pisemne przez nauczyciela potwierdzone podpisem rodziców.

 2. Upomnienie przez Dyrektora.

 3. Wezwanie rodziców na rozmowę.

 4. List do rodziców / opiekunów.

 5. Zawieszenie w prawach ucznia.

 6. Wydalenie ze szkoły.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 września 2015.

Podziel się z przyjaciółmi