Polska Szkoła w Corby

Statut szkoły

Statut
Polskiej Sobotniej Szkoły w Corby

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Polska Sobotnia Szkoła w Corby jest powołana w celu rozwijania polskiej oświaty szkolnej i przedszkolnej, utrzymania i pogłębiania polskiej świadomości narodowej wśród dzieci i młodzieży, nauki i wychowania młodego pokolenia w tradycji i kulturze narodowej.

 2. Szkoła prowadzi działalność w oparciu o kontakty z Polską Społecznością w Corby oraz innymi ośrodkami polonijnymi na terenie Wielkiej Brytanii i w Polsce. Jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Weekendowych w Northamptonshire (Association of Northamptonshire Supplemenary Schools).

 3. Każdy członek społeczności szkolnej (dziecko, rodzic, nauczyciel, wychowawca) ma obowiązek dbać o interes i dobre imię szkoły.Każdy członek ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu szkolnym.

 4. Szkoła jest miejscem wolnym od przemocy, uprzedzeń rasowych, etnicznych i religijnych. Osoby niestosujące tego zalecenia będą usunięte z terenu szkoły w trybie natychmiastowym.

§ 2

 1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.

 2. Celem szkoły jest prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.

 3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.

 4. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną podczas trwania zajęć.

 5. Siedzibą szkoły jest: Brooke Weston Academy, Coomb Road, Great Oakley, Corby, Northants. NN18 8LA.

§ 3

 1. Program nauczania w Polskiej Sobotniej Szkole obejmuje język polski z elementami historii, geografii i wiadomości o kulturze polskiej. Ramowy program ustala, w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych klas, dyrektor szkoły.

 2. Uczniowie są przyjmowani do poszczególnych klas na podstawie wieku oraz umiejętności. W sytuacjach spornych decyzję o przydzieleniu do klasy podejmuje na podstawie testu kwalifikacyjnego wychowawca klasy i dyrektor szkoły.

 3. Cykl zajęć szkolnych odbywa się zgodnie z cyklem zajęć szkół publicznych. Działalność szkoły finansowana jest z opłat za naukę (czesne), środków pozyskanych podczas imprez szkolnych organizowanych przez Organy Szkoły oraz od organizacji polonijnych na terenie Wielkiej Brytanii i w Polsce.

 4. Przychody Szkoły przeznaczone są na działalność statutową.


SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
 

Społeczność Szkolną tworzą wszyscy uczniowie, rodzice (opiekunowie), nauczyciele i dyrektor. W ramach społeczności szkolnej rozróżnia się następujące jednostki działające na rzecz szkoły:
 

 1. Rada Rodziców – reprezentanci rodziców dzieci zapisanych do szkoły. Wybierana jest na jeden rok szkolny.

 2. Rada Pedagogiczna – nauczyciele zatrudnieni do pracy w szkole.

 3. Wolontariusze i osoby wspomagające pracę nauczycieli

 4. Uczniowie – dzieci zapisane do szkoły.

 5. Dyrektor wybierany jest na dwuletnią kadencję przez Radę Pedagogicznąi Radę Rodziców

 6. Rada Rodziców wspomaga pracę Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

 7. Dyrektor szkoły zajmuje się koordynacją działalności szkoły,
  a w szczególności:

  • ustalaniem kalendarz zajęć

  • zakupami podręczników, książek do biblioteki i wszelkich pomocy naukowych niezbędnych do funkcjonowania szkoły

  • dokumentacją i korespondencją szkoły

  • finansami

  • sprawowaniem kontroli nad finansami szkoły

  • sporządzaniem sprawozdania finansowego z działalności szkoły na koniec roku szkolnego oraz sporządzaniem budżetu szkoły

  • zatrudnianiem nauczycieli

  • reprezentacją szkoły

  • przygotowywaniem lub koordynowaniem przygotowania artykułów popularyzujących szkołę

  • organizacją spotkań z nauczycielami, mających na celu usprawnienie pracy szkoły

  • organizowaniem wszelkich imprez mających na celu popularyzacje szkoły

  • organizowaniem działalności mającej na celu powiększenie funduszy szkoły

  • organizacją wyborów i wszelkich głosowań

  • koordynacją pracy nauczycieli

  • podziałem uczniów na klasy i zespoły nauczania

  • ustalaniem wraz z nauczycielami programów nauczania w poszczególnych klasach

  • wraz z Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców organizacją i przygotowaniem uroczystości szkolnych

  • organizacją zebrań Rady Pedagogicznej

  • organizacją rekrutacji uczniów

 8. Dyrektor zatrudnia nauczycieli do pracy w szkole na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz hospitacji lekcji. Wysokość wynagrodzenia związanego z kosztami z wykonywaną pracą ustala dyrektor. Nauczyciele powinni mieć kwalifikacje w dziedzinie nauk humanistycznych lub pedagogicznych.
  W uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo odstąpić od tej zasady.

 9. Pracę dyrektora szkoły wspiera v-ce dyrektor (wybierany przez dyrektora szkoły) sprawując nadzór pedagogiczny w szkole.

 10. Wszyscy pracownicy szkoły ( nauczyciele, dyrektor, wolontariusze, osoby wspomagające pracę nauczycieli) oraz członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do zachowania tajemnicy związanej
  z danymi osobowymi, sytuacją uczniów i zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem szkoły.

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

Regulamin Szkoły – szczegółowe zasady działalności szkoły oraz terminy określa Regulamin Szkoły.

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Statut zatwierdzono na Walnym Zebraniu rodziców w dniu 03 września 2011 roku.

Zmian w Statucie Szkoły dokonano w dniu 19 września 2015 roku,
oraz 01 grudnia 2018 roku.

 

Podziel się z przyjaciółmi