Polska Szkoła w Corby

Legitymacja nauczyciela

Jeden dokument - wiele korzyści! 

Warto być z nami!
Nasi nauczyciele są uprawnieni do korzystania z szkolnych legitymacji!


LEGITYMACJE NAUCZYCIELI

Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych
  • do muzeów,
  • do parków narodowych.

 

Gdzie należy odebrać legitymację?

Legitymacje można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły, to także szkoła przekaże legitymację. Jeśli wniosek złożony został u konsula, to legitymacje odebrać można w konsulacie.
 

Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?

Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek jest składany za pośrednictwem szkoły, termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula.

Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba. Jeśli rodzicowi zależy na szybkim otrzymaniu legitymacji, powinien upewnić się w szkole, w jakim terminie przekazywane są wnioski do konsula (zbiorczo czy indywidualnie).
 

Na jaki okres są wydawane legitymacje?

Legitymacje są wydawane na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie.

Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przepisach.
 

W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

Wnioski o przedłużenie ważności są składane na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.
 

Co zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji?

W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.


Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie kwestii, które nie zostały uwzględnione powyżej, prosimy o kontakt z:

Powyższe informacje pochodzą portalu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie i mogą ulec zmianie (link)

 

Polska Szkoła w Corby szkoła została zarejestrowana w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (www.polska-szkola.pl).

ID szkoły to: 8297

TWOJA LEGITYMACJA w 3 KROKACH:

  • Pobierz wniosek i wypełnij.
  • Złóż w szkole lub konsulacie.
  • Odbierz legitymację.

Uwaga!
Jeśli chcesz mieć pewność że odbierzesz legitymację przed wakacjami (czas oczekiwania to około 30 dni), sugerujemy złożenie wniosku do konsulatu.
Szkoła, w miarę możliwości, będzie przekazywała wnioski do konsulatu na początku każdego semestru - o szczegóły proszę pytać w szkole.